Cenník

Cenník služieb

Mediačné konanie

120
Hodina

Konzultácie - vzťahy, intimita, sexualita

100
hodina

Za každých ďalších 15 minút sa účtuje pomerná časť hodinovej odmeny.

K cenám sa neúčtuje DPH. Nie som daňový subjekt registrovaný pre DPH.

Platiť je možné v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.

Výdavky na cestovné si uplatňujem vo výške náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách, aktuálne stanovenej MPSVaR SR.

---------------

Odmena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou medzi stranami sporu a mediátorom. Odmena zahŕňa zaslanie výzvy druhej strane sporu a vypracovanie dohody o začatí mediácie. Vypracovanie dohody o ukončení mediácie je spoplatnené sumou 150 €. Potvrdenie o skončení mediácie je spoplatnené sumou 20 €. Vypracovanie záverečného zápisu je spoplatnené sumou 50 €.

V odmene mediátora nie sú zahrnuté iné skutočne vynaložené výdavky, ktoré vznikli na základe požiadavky niektorej zo strán sporu a boli ňou odsúhlasené. Tieto výdavky sa účtujú osobitne. 

Mediátor má právo na úhradu výdavkov spojených s výkonom jeho činnosti, najmä výdavky na poštovné, cestovné a iné skutočne vynaložené výdavky.

Odmenu za výkon činnosti mediátora a súvisiace náklady hradia strany sporu pomerne, pričom podiel každej zo strán sporu je 50 % z účtovanej sumy. Strany sporu sa však môžu dohodnúť aj na inom rozdelení úhrady medzi nimi. Odmenu za predmediačné stretnutie hradí iniciátor mediácie.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu predmediačného a mediačného stretnutia.

Odmena mediátora je splatná po ukončení každého predmediačného a mediačného stretnutia v hotovosti.

Hodinová sadza za výkon činnosti mediátora v anglickom jazyku je vo výške 160 €.

V prípade predloženia dohody o ukončení mediácie notárovi na spísanie vo forme notárskej zápisnice alebo jej predloženia súdu alebo rozhodcovskému orgánu na schválenie sa príslušné poplatky uhrádzajú samostatne a to konkrétnemu subjektu.

Zaujalo vás to?

Začnite žiť spokojnejší život už teraz

Chcem odoberať novinky

Áno, rád/rada sa dozviem, keď vyjde niečo nové v tejto oblasti.