Čo je mediácia

Čo je mediácia

Mediácia je mimosúdny spôsob riešenia sporov medzi stranami sporu, kde mediátor pôsobí ako nezávislý a nestranný sprostredkovateľ medzi týmito stranami.

Zvyčajne mediácia prebieha za prítomnosti oboch strán sporu. Avšak sú situácie, keď je vhodnejšie viesť mediačné stretnutia s každou stranou osobitne, bez toho, aby sa strany sporu stretli. Ide o prípady, keď vzťahy medzi stranami sporu sú natoľko vypuklé, že by zťažovali vzájomnú komunikáciu.

Čo je výsledkom úspešnej mediácie?

Spísanie dohody o ukončení mediácie, ktorá uspokojuje záujmy obidvoch strán (win – win), uvoľňuje napätie z konfliktu a zlepšuje vzájomné vzťahy. Táto dohoda je pre strany sporu záväzná.

Zároveň aj získanie nadhľadu v danom konflikte, ale aj v iných situáciách a v konečnom dôsledku aj lepšie reagovanie a zvládanie rôznorodých iných životných výziev.

Pri výkone mediačnej činnosti postupujem najmä podľa a v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mediátor vyrieši spor
Čo je mediácia

Ak k spísaniu dohody nedôjde, mediácia môže byť ukončená aj nasledovne

  • písomným vyhlásením mediátora po konzultácii so stranami sporu, že mediácia nebude pokračovať,
  • dočasným pozastavením činnosti mediátora alebo vyčiarknutím mediátora z registra mediátorov,
  • odmietnutím mediátora pripojiť svoj podpis k dohode o ukončení mediácie,
  • písomným vyhlásením strany sporu, že mediácia je skončená,
  • predložením sporu, ktorý je predmetom mediácie na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
  • uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si strany sporu v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
  • smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho mediátora alebo niektorej strany sporu.

Ako prebieha mediácia

1.

Oslovenie/Kontaktovanie

Ak máte záujem urovnať spor mediáciou, zašlite vyplnený formulár (uvediete základné údaje o spore, kontaktné údaje) alebo ma telefonicky kontaktujte. 

Kontaktovať ma môžete a mediáciu vediem v slovenskom a anglickom jazyku.

Miestom môjho primárneho pôsobenia je Bratislava, mediáciu však vediem po celom Slovensku.

2.

Stretnutie s mediátorom

Následne podľa poskytnutých informácií vyhodnotím, či spor je vhodný na mediáciu a dohodneme si predmediačné stretnutie. Na ňom sa bližšie zoznámim so sporom a skontaktujem druhú stranu sporu za účelom dohodnutia spoločného mediačného stretnutia. 

Ak o mediáciu požiadajú obe strany sporu, dohodneme si tiež predmediačné stretnutie, na ktorom však už môžeme začať mediáciu podpísaním dohody o začatí mediácie.

Niekedy stačí jedno mediačné stretnutie, inokedy je potrebných viac stretnutí. Závisí to od množstva a náročnosti sporných otázok.

3.

Spísanie dohody, na ktorej sa strany dohodli

Po tom, ako spoločne nájdeme riešenie vášho konfliktu, spíšem dohodu o ukončení mediácie, v ktorej budú uvedené veci, na ktorých ste sa dohodli.

Ak si túto dohodu dáte následne spísať u notára do formy notárskej zápisnice alebo ju pošlete na súd alebo rozhodcovský orgán, aby ju schválil, stáva sa týmto táto dohoda „exekučným titulom“ pre prípad jej neplnenia, t.j. má rovnakú právnu silu ako právoplatné súdne alebo rozhodcovské rozhodnutie.

Zaujalo vás to?

Vyriešte svoj spor mediáciou už teraz

Chcem odoberať novinky

Áno, rád/rada sa dozviem, keď vyjde niečo nové v tejto oblasti.