Výhody mediácie

Výhody mediácie

Dohoda win -win

Výsledkom úspešnej mediácie je spísanie dohody o ukončení mediácie, ktorá je pre strany sporu záväzná. Jej plnením dochádza k odstráneniu konfliktu.

Odporúčam túto dohodu o ukončení mediácie následne spísať u notára vo forme notárskej zápisnice alebo dať schváliť vo forme zmieru súdom alebo rozhodcovským orgánom (To znamená, že môžete s dohodou ísť ku ktorémukoľvek notárovi, ktorý ju „prepíše“ do formy notárskej zápisnice alebo môžete túto dohodu poslať na súd alebo rozhodcovský orgán spolu so žiadosťou, aby ju schválil).

Týmto sa dohoda stáva „exekučným titulom“ pre prípad jej neplnenia. Takáto dohoda má rovnakú právnu silu ako právoplatné súdne alebo rozhodcovské rozhodnutie.

Neskracuje sa vám čas na uplatnenie vášho práva

Po začatí mediácie a počas jej trvania neplynie premlčacia a prekluzívna doba (čiže to má rovnaké právne účinky ako keby ste podali návrh na súd). Týmto sa umožňuje stranám sporu, aby ste mali priestor a čas na mimosúdne vyriešenie sporu bez toho, aby sa vám krátil čas na uspokojenie vášho práva.

Mediáciu je možné začať kedykoľvek pred a aj počas súdneho konania

Mediovať sa môžete začať aj po tom ako bol podaný návrh na súd. Ak začnete s mediáciou pred začatím prvého súdneho pojednávania a zároveň dovtedy dospejete k uzavretiu dohody vo forme schváleného súdneho zmieru, vráti sa vám 90 % všetkých zaplatených súdnych poplatkov.

Ak dospejete k uzavretiu dohody vo forme schváleného súdneho zmieru po začatí prvého súdneho pojednávania, vráti sa vám 50 % všetkých zaplatených súdnych poplatkov.

Neformálnosť

Mediácia je oproti súdnemu alebo rozhodcovskému konaniu menej formálna, nevyžaduje sa dodržiavanie toľkých administratívnych úkonov.

Nižšia finančná nákladnosť

Mediácia je oproti súdnemu alebo rozhodcovskému konaniu lacnejšia, ušetríte na súdnych poplatkoch, trovách právneho zastúpenia, výdavkoch na dôkazy.

Kratší čas

Mediácia je oproti súdnemu alebo rozhodcovskému konaniu rýchlejšia, trvá kratšiu dobu a môže začať takmer hneď od oslovenia mediátora. Niekedy stačí jedno mediačné stretnutie, inokedy je potrebných viac stretnutí. Závisí to od hĺbky sporu, prístupu a vôli sporových strán.

Dobrovoľnosť

Mediácia začína len so súhlasom oboch strán a je možné ju ukončiť v ktorejkoľvek fáze.

Diskrétnosť

Na rozdiel od súdneho konania mediácia je dôvermá, prebieha za zatvorenými dverami, bez účasti verejnosti v príjemnom prostredí, ktoré zaručuje stranám sporu bezpečie, dôvernosť.

Efektivita

Pri mediácii netreba dodržiavať procesné povinnosti, neexistujú tu prieťahy, námietky.

Zaujalo vás to?

Vyriešte svoj spor mediáciou už teraz

Chcem odoberať novinky

Áno, rád/rada sa dozviem, keď vyjde niečo nové v tejto oblasti.