Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V týchto podmienkach ochrany osobných údajov vám poskytnem podrobné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v rámci výkonu mojej mediačnej činnosti a o vašich právach v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Kto je prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje, som ja: JUDr. Zuzana Marková, mediátorka, Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 36 075 353, DIČ: 1047793428, zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1981, tel. č. 0904 255 260, e-mail: pomoc@dohodnetesa.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

V zmysle čl. 37 Nariadenia GDPR, nie som ako prevádzkovateľ povinná vymenovať zodpovednú osobu.

Prečo spracúvam osobné údaje?

Osobné údaje spracúvam v rámci plnenia povinností, ktoré vykonávam pri mediačnej činnosti, tak ako vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 420/2004 Z. Z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o mediácii“).

Na aké účely a na akom právnom základe spracúvam Vaše osobné údaje?

Ak ste ma oslovili a iniciovali mediáciu, vaše osobné údaje spracúvam na tieto účely a na nasledovných právnych základoch:

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základRelevantné právne predpisy
1.Vyplnenie kontaktného formulára

oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

záujem na vzájomnom kontaktovaní sa osoby, ktorá má záujem o mediáciu a mediátora

Zákon o mediácii
2.Uzavretie dohody o začatí mediácieplnenie zmluvy s dotknutou osobou, ktorá je zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)§ 14 ods. 1 písm. a) Zákona o mediácii
3.Plnenie zmluvných vzťahov a výkon mediačnej činnostiplnenie zmluvy s dotknutou osobou, ktorá je zmluvnou stranou alebo vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) napr. overenie totožnostiZákon o mediácii
4.Uzavretie dohody o ukončení mediácieplnenie zmluvy s dotknutou osobou, ktorá je zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

§ 4 ods. 2 písm. a) bod 7 Zákona o mediácii,

§ 14 ods. 8 písm. a) Zákona o mediácii

5.Vedenie Knihy mediáciíplnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)§ 4 ods. 2 písm. a) bod 10 Zákona o mediácii
6.Zápisnica z mediačného stretnutia

oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

záujem na zdokladovaní a preukázaní priebehu mediačných stretnutí, vrátane ich ukončenia

 
7.Účtovné a daňové účelyplnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Zákon o účtovníctve

Zákon o dani z príjmov

8.Archívne účelyČlánok 89 Nariadenia GDPR (zlučiteľný účel – viac v recitáli 50 Nariadenia GDPR)

Zákon o archívoch a registratúrach

§ 78 ods. 8 Zákona o ochrane sobných údajov

Ak ste druhou sporovou stranou, ktorá súhlasila s mediáciou, vaše osobné údaje spracúvam na tieto účely a na nasledovnom právnom základe:

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Relevantné právne predpisy

1.

Kontaktovanie vás

(i) plnenie zmluvy s dotknutou osobou, ktorá je zmluvnou stranou alebo vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)  napr. overenie totožnosti

(ii) získanie osobných údajov o dotknutej osobe od inej fyzickej osoby, ktorá chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy (§ 78 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov)

Zákon o mediácii

2.

Uzavretie dohody o začatí mediácie

plnenie zmluvy s dotknutou osobou, ktorá je zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

§ 14 ods. 1 písm. a) zákona  o mediácii

3.

Plnenie zmluvných vzťahov a výkon mediačnej činnosti

plnenie zmluvy s dotknutou osobou, ktorá je zmluvnou stranou alebo vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) napr. overenie totožnosti

Zákon o mediácii

4.

Uzavretie dohody o ukončení mediácie

plnenie zmluvy s dotknutou osobou, ktorá je zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

§ 4 ods. 2 písm. a) bod 7 Zákona o mediácii,

§ 14 ods. 8 písm. a) Zákona o mediácii

5.

Vedenie Knihy mediácií

plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

§ 4 ods. 2 písm. a) bod 10 Zákona o mediácii

6.

Zápisnica z mediačného stretnutia

oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

záujem na zdokladovaní a preukázaní priebehu mediačných stretnutí, vrátane ich ukončenia

 

7.

Účtovné a daňové účely

plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Zákon o účtovníctve

Zákon o dani z príjmov

8.

Archívne účely

plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Zákon o archívoch a registratúrach

§ 78 ods. 8 Zákona o ochrane sobných údajov

Ak ste návštevníkom tejto stránky, vaše osobné údaje spracúvam na tieto účely a na nasledovnom právnom základe:

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základRelevantné právne predpisy
1.Sledovanie návštevnosti stránkyoprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) 

Bez ohľadu na náš vzájomný vzťah vaše osobné údaje spracúvam aj na tieto účely a na nasledovnom právnom základe:

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základRelevantné právne predpisy
1.Plnenie zákonných povinnostíplnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Zákon o mediácii

a akékoľvek iné právne predpisy, ktoré nie sú spomenuté pri iných účeloch

2.Plnenie zmluvných vzťahovplnenie zmluvy s dotknutou osobou, ktorá je zmluvnou stranou alebo vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)

Obchodný zákonník

Občiansky zákonník

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Aké osobné údaje spracúvam?

Spracúvam len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujem predovšetkým za účelom vykonávania mediačnej činnosti, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, pre ochranu svojich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov svojich klientov.

Vo vzťahu k vám spracúvam bežné kategórie osobných údajov, najviac v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis.

Komu poskytujem vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujem ďalším príjemcom. Vaše osobné údaje však v závislosti na účeloch spracúvania a okolnostiach konkrétneho prípadu poskytujem v nevyhnutnej miere:

  • účtovnému subjektu pri plnení zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva a odvádzaním daní,
  • poskytovateľovi technických riešení (najmä prevádzkovatelia cloudových služieb a webhostingu),
  • príslušným inštitúciám v prípade, ak tak vyžadujú právne predpisy.
Prenášam vaše osobné údaje do tretích krajín?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (t.j. mimo členských krajín EÚ, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska) alebo do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Dochádza k automatizovanému spracovaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania?

V podmienkach môjho výkonu mediačnej činnosti nedochádza k automatizovanému spracovaniu vašich osobných údajov ani k profilovaniu.

Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané?

Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel spracúvania osobných údajov

Doba uchovávania alebo kritériá na jej určenie

Uzavretie dohody o začatí mediácie

Plnenie zmluvných vzťahov a výkon mediačnej činnosti

Uzavretie dohody o ukončení mediácie

Vedenie Knihy mediácií

Zápisnica z mediačného stretnutia

Počas trvania zápisu mediátora v zozname mediátorov a 5 rokov po vyčiarknutí zo zoznamu mediátorov

Oprávnené záujmy

Počas trvania oprávneného záujmu

Plnenie zmluvných vzťahov

Počas trvania zmluvných vzťahov

Plnenie zákonných povinností

Počas trvania danej povinnosti a nevyhnutný čas na preukázanie jej splnenia (spravidla 5-10 rokov

Účtovné a daňové účely

Spravidla 10 rokov od skončenia účtovného roka, ktorého sa doklad týka

Archívne účely

Počas lehôt uloženia alebo archivácie v zmysle registratúrneho plánu 

V pravidelných intervaloch budem preskúmavať, či pri jednotlivých osobných údajoch naďalej pretrváva účel, na ktorý boli poskytnuté a po jeho uplynutí osobné údaje zlikvidujem zákonným postupom.

Ako získavam vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavam priamo od vás ako dotknutej osoby. Ak mediáciu iniciovala jedna sporová strana a vy ste druhou sporovou stranou, osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt získavam od tejto sporovej strany za účelom vášho kontaktovania v súlade s § 78 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov plnenie mojej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, poskytnutie vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že nebude môcť byť splnená povinnosť alebo úloha, ktorú sledujem, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy, ktorú mám plniť v rámci svojich zákonných povinností.

V prípade, ak je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, nie ste mi nikdy povinní poskytnúť vaše osobné údaje a dané poskytnutie je vždy dobrovoľné.

V prípade, ak s vami uzatváram zmluvu, môže byť poskytnutie vašich osobných údajov zmluvnou povinnosťou najmä v súvislosti s dostatočnou identifikáciou zmluvných strán alebo komunikáciou medzi zmluvnými stranami. Poskytnutie osobných údajov je síce dobrovoľné, ale neposkytnutie môže mať za následok neuzavretie zmluvy.

Aké máte práva?

Právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia GDPR – právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov, ako aj právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvam, ak je to technicky uskutočniteľné,

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia GDPR, ak o vás spracúvam nesprávne alebo neúplne osobné údaje,

Právo na výmaz (na zabudnutie) podľa článku 17 Nariadenia GDPR – právo ma požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nepotrebujem na účely spracúvania alebo ak odvoláte súhlas, ktorý ste dali alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžem mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudem môcť vašej žiadosti vyhovieť,

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia GDPR – za určitých okolností ste oprávnený ma požiadať, aby som prestala používať vaše osobné údaje. Ide o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás mám, môžu byť nesprávne alebo keď spracúvanie je nezákonné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujem na účely spracúvania,

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 Nariadenia GDPR  – za určitých okolností máte právo požiadať ma o prenos osobných údajov, ktoré ste mi poskytli, na iného prevádzkovateľa podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré som od vás získala na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami,

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia GDPR – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na mojich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemám presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudem vaše osobné údaje ďalej spracúvať,

Právo na ľudský zásah pri automatizovanom rozhodovaní podľa článku 22 Nariadenia GDPR- máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú,

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvam v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov,

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvam na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, alebo osobne oznámením o odvolaní súhlasu na vyššie uvedené moje kontaktné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré som na jeho základe o vás spracúvala.

Ako si uplatniť svoje právo?

Žiadosti, týkajúce sa vašich práv, ako dotknutej osoby, mi môžete zasielať elektronicky, písomne alebo osobne na vyššie uvedené moje kontaktné údaje. Odporúčam pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle Nariadenia GDPR alebo Zákona o ochrane osobných údajov uplatňujete, aké sú vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti), príp. akých účelov a osobných údajov sa žiadosť týka.

Ako používam súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Cookies zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie.

Moja webová stránka používa súbory cookies na účely zabezpečenia fungovania webstránky, zapamätania si nastavení používateľa, lepšie prispôsobenie webovej stránky záujmom návštevníka a základného merania jej návštevnosti. V rámci tohto sú anonymne analyzované údaje, ako je vaša IP adresa, ktoré podstránky navštívite, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Cookies nepoužívam pre lepšie zacielenie reklamy, ale len pre overenie čítanosti článkov a atraktivity jednotlivých stránok za účelom zlepšovania kvality poskytovaných informácií.

Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na mojej webstránke.

Zmena podmienok ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré som vám povinná vzhľadom na moje spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujem možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.

Zaujalo vás to?

Začnite žiť spokojnejší život už teraz

Chcem odoberať novinky

Áno, rád/rada sa dozviem, keď vyjde niečo nové v tejto oblasti.